Dış Kaynaklı Dökümanlar

 

DOKÜMAN ADI

DAĞITIM

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ

GÜNCELLEME ŞEKLİ

SORUMLUSU

1

193 Gelir Vergisi Kanunu

 

 

06.01.196-10700 RG

İNTERNET

STRATEJİ D.B.

2

213 Vergi Usul Kanunu

 

10.01.196-10703 10705 RG

İNTERNET

STRATEJİ D.B.

3

488 Damga Vergisi Kanunu

 

11.07.1964 11751 RG

İNTERNET

STRATEJİ D.B.

4

492 Harçlar Kanunu

 

17.7.1964-11756 RG

İNTERNET

STRATEJİ D.B.

5

506 Sosyal Sigortalar Kanunu

 

29, 30, 31.7.1964-1.8.1964 Sayı:11766-11779 RG

İNTERNET

STRATEJİ D.B.

6

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 

19.6.1932 Sayı:2128 RG

İNTERNET

PERSONEL D.B.

7

2004 İcra ve İflas Kanunu

 

23.07.1965-12056 RG

İNTERNET

HUKUK MUŞAV.

8

2489 Kefalet Kanunu

 

06.06.1934 – 2720 RG

İNTERNET

PERSONEL D.B.

9

2547 Yüksek Öğretim Kanunu

 

6.11.1981-17506 RG

İNTERNET

YÖNETİM TEM.

10

2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu

 

20.01.1982-17580 RG

İNTERNET

HUKUK MUŞAV..

11

2886 Devlet İhale Kanunu

 

10.09.1983 – 18161 RG

İNTERNET

İMİD. D.B.

12

2893 Türk Bayrağı Kanunu

 

24.9.1983-18171 RG

İNTERNET

HUKUK MUŞAV.

13

2914 Yüksek Öğretim Personel Kanunu

 

13.10.1983-18190 RG

İNTERNET

PERSONEL D.B

14

3065 Katma Değer Vergisi Kanunu

 

02.11.1984-18563 RG

İNTERNET

İMİD. D.B.

15

3473 Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak Ve Malzeme Yok Edilmesi Hakkında Kanun

 

04.10.1988-19949 RG

İNTERNET

ARŞİV SORL.

16

3843 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

 

27.11.1992-21418  RG

İNTERNET

ÖĞRENCİ İŞL. D.B.

17

4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

 

04.12.1999-23896 RG

İNTERNET

HUKUK MUŞAV.

18

4458 Gümrük Kanunu

 

04.11.1999-23866 RG

İNTERNET

İMİD. D.B.

19

4688 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

 

12.07.2001-24460 RG

İNTERNET

PERSONEL D.B.

20

4734 Kamu İhale Kanunu

 

22.01.2002-24648 RG

İNTERNET

İMİD. D.B.

21

4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

 

22.01.2002-24648 RG

İNTERNET

İMİD. D.B.

22

4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

 

24.10.2003 -25269 RG

İNTERNET

BİLGİ İŞLEM D.B.

23

5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 

24.12.2003-25326 RG

İNTERNET

İMİD. D.B.

24

5070 Elektronik İmza Kanunu

 

23.01.2004-25355 RG

İNTERNET

BİLGİ İŞLEM D.B

25

5102 Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun

 

06.03.2004-25394 RG

İNTERNET

ÖĞRENCİ İŞL. D.B.

26

5187 Basın Kanunu

 

26.06.2004-25504 RG

İNTERNET

BASIN VE HALKLA İLŞK.

27

5237 Türk Ceza Kanunu

 

12.10.2004-25611 RG

İNTERNET

HUKUK MÜŞAV.

28

5434 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

 

 

17.06.1949-7235 RG

İNTERNET

PERSONEL D.B

29

5436 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun ve K.H.K.’lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

24.12.2005 26033 RG

İNTERNET

STRATEJİ D.B.

30

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 

16.06.2006 26200 RG

İNTERNET

PERSONEL D.B

31

5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

 

23.05.2007 26530 RG

İNTERNET

BİLGİ İŞLEM D.B.

32

6085 Sayıştay Kanunu

 

19.12.2010-27790 RG

İNTERNET

PERSONEL D.B

33

6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

 

28.7.1953-8469 RG

İNTERNET

İMİD. D.B.

34

6245 Harcırah Kanunu

 

18.2.1954 -8637 RG

İNTERNET

İMİD. D.B.

35

6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

 

30.06.2012-28339 RG

İNTERNET

Is Sağlığı ve Güvenliği Koordinatör

36

7126 Sivil Savunma Kanunu

 

13.06.1958-9931 RG

İNTERNET

GENEL SEKRETERLİK

37

7201 Tebligat Kanunu

 

19.02.1959-10139 RG

İNTERNET

GENEL SEKRETERLİK

38

78 Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında K.H.K

 

16.09.1983-18167 RG

İNTERNET

PERSONEL D.B.

39

124 Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında K.H.K.

 

21.11.1983-18228 RG

İNTERNET

PERSONEL D.B

40

190 Genel Kadro Ve Usulü Hakkında K.H.K.

 

14.12.1983-18251 RG

İNTERNET

PERSONEL D.B

41

Resmi Yazışma Kurallarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 

02.02.2015-29255 RG

İNTERNET

YAZI İŞLERİ SORL.

42

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik

 

25.10.1982-17849 RG

İNTERNET

PERSONEL D.B.

43

YÖK Üst Kuruluşları İle YÖK Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

12.04.2014-28970 RG

İNTERNET

PERSONEL D.B.

44

Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik

 

27.06.1983-18090 RG

İNTERNET

PERSONEL D.B.

45

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

 

18.02.1982-17609 RG

İNTERNET

PERSONEL D.B.

46

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

 

25.04.1984-18382 RG

İNTERNET

PERSONEL D.B.

47

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

 

15.12.1992-21436 RG

İNTERNET

PERSONEL D.B.

48

Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Kadrolara Atama Yönetmeliği

 

31.07.2008-26953 RG

İNTERNET

PERSONEL D.B.

49

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

 

12.06.2018-30449 RG

İNTERNET

PERSONEL D.B.

50

Yurtiçinde Ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

07.11.1983-18214 RG

İNTERNET

PERSONEL D.B.

51

Öğretim Üyesi Ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller

 

YÖK

İNTERNET, YÖK

ÖĞRENCİ İŞL. D.B.

52

Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

 

19.02.2002-24676 RG

İNTERNET

ÖĞRENCİ İŞL. D.B.

53

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

 

21.08.1982-17789 RG

İNTERNET

PERSONEL D.B.

54

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 

18.08.2012-28388 RG

İNTERNET

ÖĞRENCİ İŞL. D.B.

55

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

 

18.02.2009-27145 RG

İNTERNET

ÖĞRENCİ İŞL. D.B.

56

Doçentlik Yönetmeliği

 

15.04.2018-30392 RG

İNTERNET

PERSONEL D.B.

57

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

 

27.12.2014-29218 RG

İNTERNET

İMİD D.B.

58

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

 

31.12.2005-26040 RG

İNTERNET

İMİD D.B.

59

Taşınır Mal Yönetmeliği

 

18.01.2007-26407 RG

İNTERNET

TAŞINIR SORL.

60

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

21.01.2006-26056  RG

İNTERNET

İMİD D.B.

61

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

04.03.2009-27159 RG

İNTERNET

İMİD D.B.

62

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

04.03.2009-27159 RG

İNTERNET

İMİD D.B.

63

İcra İflas Yönetmeliği

 

19.06.1932-2128 RG

İNTERNET

HUKUK MÜŞV.

64

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

04.03.2009-27159 RG

İNTERNET

YAPI İŞLERİ SORL.

65

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

04.03.2009-27159 RG

İNTERNET

YAPI İŞLERİ SORL.

66

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

26.02.2018-30344 RG

İNTERNET

STRATEJİ D.B.

67

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

 

17.03.2006-26111 RG

İNTERNET

STRATEJİ D.B.

68

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

 

05.07.2008-26927 RG

İNTERNET

STRATEJİ D.B.

69

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

19.10.2006-26324 RG

İNTERNET

STRATEJİ D.B.

70

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

 

06.04.2004-25425 RG

İNTERNET

STRATEJİ D.B.

71

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

 

19.12.2002-24968 RG

İNTERNET

İMİD D.B.

72

Taşınır Mal Yönetmeliği

 

18.01.2007-26407 RG

İNTERNET

İMİD D.B.

73

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

 

01.05.2007-26509 RG

İNTERNET

DÖNER SERMAYE SORL.

74

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

04.03.2009-27159 RG

İNTERNET

İMİD D.B.

75

Devlet Arşivleri Hakkındaki Yönetmelik

 

18.10.2019- 30922 RG

İNTERNET

ARŞİV SORL.

76

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvuru Hakkında Yönetmelik

 

03.01.2009-27099 RG

İNTERNET

İMİD D.B.

77

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

04.03.2009-27159 RG

İNTERNET

YAPI İŞLERİ SORL.

78

Kamu Konutları Yönetmeliği

 

23.09.1984-18524  RG

İNTERNET

YAPI İŞLERİ SORL.

  79

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 

02.02.2015-29255 RG

İNTERNET

YAZI İŞLERİ SORL.

80

Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür Ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

 

03.02.1984-18301 RG

İNTERNET

SAĞLIK KÜLTÜR SORL.

81

Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

 

23.08.2011-28034 RG

İNTERNET

DIŞ İLİŞKİLER SORL.

82

Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemeler İle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas Ve Usuller

 

YÖK 1.1.2012

İNTERNET

DIŞ İLİŞKİLER SORL.

83

Erasmus El Kitabı

 

Türkiye Ulusal Ajansı

İNTERNET

DIŞ İLİŞKİLER SORL.

84

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci Ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

 

18.02.2009 -27145 RG

İNTERNET

DIŞ İLİŞKİLER SORL.

85

TS EN ISO 9001

 

23.10.2015

İNTERNET

YÖNETİM TEM.

86

YÖK Üst Kuruluşları ve YÖK Saklama Süreli Standart Dosya Planı

 

Aralık 2017 YÖK

İNTERNET

Evrak Arşiv sorumlusu ve Birim Sorumluları

87

Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

24.10.2007-26680

İNTERNET

BİLGİ İŞLEM D.B.

88

5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

 

23.05.2007-26530

İNTERNET

BİLGİ İŞLEM D.B.

89

5728 Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

08.02.2008-26781 RG

İNTERNET

BİLGİ İŞLEM D.B.

90

e-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE PROJESİ

BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI

REHBERİ (Genelge No:2005/20)

 

05.08.2005

İNTERNET

BİLGİ İŞLEM D.B.

91

Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu

 

27.01.2007 -26416 RG

İNTERNET

BİLGİ İŞLEM D.B.

92

E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

03.09.2016 -29820 RG

İNTERNET

BİLGİ İŞLEM D.B.

93

6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 

24.03.2016-29677 RG

İNTERNET

BİLGİ İŞLEM D.B.

94

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

 

11.04.2017-30035

İNTERNET

BİLGİ İŞLEM D.B.

95

Ulaknet Kullanım Politikası

 

Tübitak

İNTERNET

BİLGİ İŞLEM D.B.

96

Elektronik İmza Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

06.01.2005-25692 RG

İNTERNET

BİLGİ İŞLEM D.B.

97

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DANIŞMA KURULU OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    İNTERNET